Lijst van 20: een quick start heroriëntatietraject met een duidelijke missie

/, Jongeren, Leerplicht / RMC, MBO, Nieuws/Lijst van 20: een quick start heroriëntatietraject met een duidelijke missie

Lijst van 20: een quick start heroriëntatietraject met een duidelijke missie

“Ik vind dat de jongeren complimenten voor hun deelname verdienen. Ze bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. We hopen ze over het ‘dode punt’ heen geholpen te hebben met dit zetje in de goede richting.”

Wat gebeurt er als jongeren tussen de wal en het schip vallen? Je zet een quick start heroriëntatietraject op poten en geeft ze alsnog de aandacht die ze verdienen. Marion Kolster trok deze kar vanuit de onderwijsgroep en leidde het samen met Harry Hageman die als projectleider VSV de bewakersrol op zich nam. De groep van twaalf jongeren die de aansluiting van het vo naar het mbo gemist hebben, kregen een compleet programma aangeboden. Het concrete doel? aan het eind van het traject zijn alle deelnemers ingeschreven bij een passende mbo opleiding voor het schooljaar 2018-2019. We spreken vier betrokken over het project dat door het aantal de werknaam Lijst van 20 heeft gekregen.

Insluiten niet uitsluiten
Om die doelstellingen te realiseren zijn de twaalf in januari een traject ingegaan met LOB, werknemersvaardigheden, meeloopstages, motivatie onderzoek en persoonlijke coaching op het programma. Naast de beoogde inschrijving op een mbo voor het komende schooljaar werken de jongeren aan een profiel van zichzelf waardoor ze gerichter de toekomst in gaan. Gericht op insluiten versus uitsluiten zijn de trainers en coaches na enkele gesprekken met ouders en jongeren en een kennismakingsochtend aan de slag.

Anders leren
“Ik vind het belangrijk dat we hier een issue van gemaakt hebben en er passende aandacht is gekomen voor deze jongeren.” Geeft Marion Kolster aan. “Er zijn verschillende redenen waardoor zij de aansluiting niet gemaakt hebben. Vaak heeft het ook te maken met de behoeftes van deze doelgroep. Ze passen niet altijd naadloos binnen het huidige onderwijssysteem, omdat ze bijvoorbeeld op een andere manier willen leren.” Daar is meteen op ingespeeld en resulteerde in een andere aanpak die beter paste. “Het maken van kleinere stapjes en het laten ervaren van successen of succesjes had een goed effect. Het onderwijssysteem is niet op korte termijn aangepast, dus moeten wij zorgen dat ze tóch die aansluiting vinden en kunnen omgaan met het onderwijssysteem zoals het nu is.” Dit project was eigenlijk onvoorzien en vroeg daarom om extra inspanning. Maar Marion vindt dat het heel veel gebracht heeft. “We hebben jongeren gesproken, er is onderzoek gedaan en daar is veel van te leren. Deze output wordt natuurlijk zo goed mogelijk gebruikt om te zorgen dat in het vervolg álle jongeren de begeleiding krijgen die nodig is om ze aansluiting op een vervolgopleiding te vinden. Een voorbeeld: er wordt dit schooljaar regionaal gewerkt met de overstapmodule VO naar MBO en de module Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) van Intergrip.”

Capaciteiten scherper krijgen
Harry Hageman omschrijft het project als volgt: “Wij hebben vorm gegeven aan de verantwoordelijkheid vanuit VSV om de twintig jongeren vanuit de situatie toch te kunnen plaatsen op een opleiding.” Het traject is erop gericht dat er vanuit een zoekende situatie, met de juiste begeleiding, toch een verantwoordelijke keuze gemaakt kan worden. Op welke manier? “Ze zijn geholpen met het scherp(er) krijgen van hun capaciteiten en er is onderzoek gedaan naar de vraag: waar loop ik nu écht warm voor?” De rol van Harry hadvooral te maken met de aanpak en het in kaart brengen van de te nemen acties er vanuit de gemeente en het onderwijs om de aansluiting in het vervolg te borgen. “Om die reden is er een onafhankelijk onderzoeker bij het project betrokken om straks

maximale verbetering in dit traject te bewerkstelligen.” Over het verloop van het traject, dat inmiddels ten einde is gelopen zegt hij het volgende ”Ik vind dat de jongeren complimenten voor hun deelname verdienen. Ze bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. We hopen ze over dit ‘dode punt’ heen geholpen te hebben met dit zetje in de goede richting. En vooral dat er een goede beslissing is genomen voor het komende schooljaar.” En na het uitreiken van de certificaten? Dan is het zaak het groepsgevoel vast te houden. Met een aantal bijeenkomsten in een informelere setting. Ze gaan hierbij koken voor zichzelf, hun coach en de betrokkenen vanuit Leerplicht.

 

Over een andere boeg
Vanuit Comedia Dell’Arte heeft Ellen Christianen samen met de trainers van R-newt meegedacht over de behoeftes van de lijst van 20. Het resulteerde in een gezamenlijk opgezet programma, onderverdeeld in twee blokken. Onderwerpen die aan bod kwamen: heroriëntatie coaching, loopbaanbegeleiding, jezelf presenteren, talentontwikkeling en ready for work. “Ik heb me hierbinnen vooral gericht op de onderstroom. Dus: wat zijn je drijfveren, waarom doe je wat je doet en waar komt dat vandaan. Hierbij was er veel aandacht voor de thema’s communicatie en samenwerking.” Gedurende het traject bleek dat de jongeren behoefte hadden aan een andere aanpak, een andere manier van leren. De trainers gooiden het over een andere boeg. “Met een interactievere invulling en meer visuele elementen wisten we de stof smeuïger te brengen. We lieten ze meer nadenken vanuit de praktijk en voegden wat actie toe. Een voorbeeld hiervan is debatteren waarbij het uitleggen van standpunten en het wedstrijdelement ze wist te boeien. Dat sloeg aan en we merkten al snel resultaten in de vorm van inschrijvingen op scholen.” Trainers en coaches hadden een korte lijn en bleven met elkaar in gesprek. Zo waren beide partijen goed op de hoogte van wat er speelde en wat dus om aandacht vroeg. “Die één op één coaching gesprekken waren erg belangrijk voor de jongeren. Je kon ze op die manier de aandacht geven waar ze behoefte aan hadden, maar waar tijdens de training niet genoeg ruimte voor was. Ik geloof ook erg in die individuele aanpak om vluchtgedrag te voorkomen.” Ellen kijkt positief terug op het traject. “De precieze resultaten na het tweede blok heb ik nog niet doorgekregen, maar ik geloof er wel in dat ze allemaal op een opleiding ingeschreven zijn.”

Welwillende partijen
Hans Kruijjssen is een onafhankelijke partij met veel ervaring op het gebied van uitvoerend projectmanagement en advisering op het snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en de wet en regelgeving op dit gebied. Er staan drie vragen centraal in het adviesrapport dat hij heeft opgesteld:

  • Wat zijn de factoren vanuit het mbo en de jongere die plaatsing op het mbo in schooljaar 2017/2018 bij deze jongeren in de weg stonden?
  • Leidt het heroriëntatietraject tot een passende keuze voor een vervolgopleiding in april aanstaande?
  • Wat is er, mede gelet op Intergrip en de wet toelatingsrecht, voor nodig om in schooljaar 2018/2019 voor alle gediplomeerde vmbo leerlingen een passende plek in het mbo te realiseren?

Dossieronderzoek en interviews zijn de instrumenten waarmee Hans antwoorden op deze vragen heeft gezocht. “Om een beeld te krijgen van de ervaringen van alle betrokken partijen heb ik gesproken met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de gemeente, de vo-scholen en twee leden van de colleges van bestuur van respectievelijk De Rooi Pannen en Onderwijsgroep Tilburg. Daarnaast natuurlijk ook met de jongeren zelf en de docenten, trainers en coaches die het programma verzorgen.” Op het moment dat wij Hans spraken moest het adviesrapport nog uitgebracht worden waardoor er daarover geen uitspraken gedaan konden worden. Zijn indruk na de interviews was positief. “De partijen vo, mbo en gemeente zijn enorm welwillend. Het is er echt iedereen aan gelegen om een oplossing te vinden voor de jongeren. Ik ben hoopvol dat ze zullen komen tot goede afspraken die vormgeven aan een goed samenspel. Om er gezamenlijk voor te zorgen dat in de toekomst alle jongeren een passende plek binnen het mbo vinden.”

2018-04-10T07:00:39+02:00 9 april 2018|gemeente, Jongeren, Leerplicht / RMC, MBO, Nieuws|1 Comment

One Comment

  1. Marianne 10 april 2018 at 08:47 - Reply

    Goed bezig. Fijn te lezen.

Leave A Comment