DE ROL VAN DE GEDRAGSWETENSCHAPPER BIJ HET VOORKOMEN VAN VSV

/, MBO, Professionalisering, Zorg & Begeleiding/DE ROL VAN DE GEDRAGSWETENSCHAPPER BIJ HET VOORKOMEN VAN VSV

DE ROL VAN DE GEDRAGSWETENSCHAPPER BIJ HET VOORKOMEN VAN VSV

“Wij leggen ook geen gouden eieren, maar we zijn altijd bereid om mee te denken.”

Marieke Deliën is gedragswetenschapper binnen de Onderwijsgroep Tilburg. In totaal heeft ze al ruim tien jaar ervaring als schoolpsycholoog vanuit het expertisecentrum van de Frater van Gemert. Vanaf afgelopen schooljaar maakt zij deel uit van het team Route35/MBO XP. Hiermee kreeg ze naast het VO, nu ook de MBO studenten erbij. Haar kerntaak omschrijft ze als volgt: “ondersteuning van studenten met een hulpvraag tijdens hun schoolloopbaan. Er is altijd nog een link met school en juist die verbinding kan voor de student een motivatie zijn om begeleiding te accepteren bij zijn hulpvraag. Want op het moment dat een jongere uitgevallen is, verdwijnt hij of zij voor de gedragswetenschapper uit beeld.”

Tijdige signalering
Signaleren en op tijd doorverwijzen is dus cruciaal als de gedragswetenschapper een rol wil spelen bij het voorkomen van VSV. Een taak die primair niet bij de gedragswetenschapper, maar bij de docenten of studieloopbaanbegeleiders ligt. Door op een laagdrempelige manier aanwezig te zijn binnen de school en als sparring partner voor docenten en de SLB-ers kunnen er op basis van signalen al handreikingen worden gedaan om de student en de SLB-er op weg te helpen. Dat kan door collegiale consultatie, observaties in de klas, het bijwonen van groepsbesprekingen en door het aanbieden van ondersteuning bij klassenmanagement. Maar het kan ook dat er na overleg met de student een afspraak wordt gemaakt voor een gesprek. Marieke: “We hebben ongeveer vijf gesprekken als richtlijn. Maar als de behoefte anders is passen we het traject hier natuurlijk op aan. Bij opvallend veel verzuim proberen we te achterhalen waardoor de student niet lekker in zijn/haar vel zit. Veelbesproken thema’s zijn bijvoorbeeld slaapproblemen, een verstoord dag-nachtritme, depressie of problemen in de thuissituatie. Bij het opvangen van signalen die hierop wijzen kan de SLB-er vragen hebben over hoe te handelen. Hiervoor kan hij dan terecht bij de gedragswetenschapper binnen de school. Als we hierbij kunnen helpen, kunnen we verder verzuim en uitval voorkomen. En als de situatie erom vraagt leggen wij lijntjes met externen zoals het GGZ, de huisarts, een zorgcoördinator of zorgcoach.”

Duwtje in de rug
De verschillen tussen het VO en MBO zijn best groot. Het vraagt om een heel andere aanpak. “Er is veel meer zelfreflectie en zelfstandigheid. Dat is leuk, want hierdoor maken de meeste studenten wat sneller stappen dan dat ik gewend was op het VO. Soms zijn enkele gesprekken en wat praktische tips al voldoende om een negatieve spiraal te keren. Vanwege de leeftijd zijn de ouders van MBO studenten niet altijd betrokken bij deze gesprekken. Als het wat zwaardere onderwerpen betreft is het ook belangrijk om te zorgen dat andere partijen ook op de hoogte zijn. De aanpak is ook meer gericht op het zelfstandig maken van de studenten. Praktisch, preventief en op oplossingsgerichte wijze. We laten ze kijken wat er wél goed gaat en hoe ver ze al zijn gekomen. Deze positieve psychologie sterkt ze. Hierdoor vormen ze een positiever zelfbeeld, waardoor ze krachtiger durven te handelen. En soms fungeer je ook gewoon ook even als luisterend oor of klankbord. Dan willen ze bijvoorbeeld toetsen bij een professional of volwassene of ze wel op de juiste weg zitten. Het is heel fijn om dan een duwtje in de rug te kunnen geven.”

Laagdrempelige ondersteuning
Studenten en SLB-ers aanvaarden begeleiding van een gedragswetenschapper over het algemeen vrij makkelijk. De aanpak van de gedragswetenschapper is om naast de SLB-er en student te staan. Het is ook heel erg laagdrempelig als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een ‘gewone’ psycholoog of andere vorm van professionele begeleiding waarvoor je doorverwijzing van een huisarts nodig hebt. Als advies aan docenten en SLB-ers zegt Marieke: “aarzel nooit om eens iemand mee te laten kijken. Zie het niet als zwakte om onze hulp te vragen. Je kunt een gedragswetenschapper ook gewoon zien als ondersteuner. En wij leggen ook geen gouden eieren, het blijft natuurlijk maatwerk en er zijn vaak geen pasklare oplossingen. Maar we denken altijd graag mee. Even overleggen over een bepaalde situatie met een student kan leerzaam zijn, iets dat je een volgende keer weer meeneemt. Met advies kunnen we vaak al helpen, zonder dat er meteen een traject met de student opgestart hoeft te worden. Maar als dat wel het geval is, is het voordeel dat we vroeg in het proces worden betrokken. En dát is waar de winst te behalen is.”

Een vraag voor Marieke? mdelien@onderwijsgroeptilburg.nl

2018-07-06T11:29:02+02:00 4 juli 2018|Jongeren, MBO, Professionalisering, Zorg & Begeleiding|0 Comments

Leave A Comment